Algemene Voorwaarden


01:      UITVOERING OPDRACHT

 • ANV vervult de opdracht zo goed mogelijk en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • ANV staat de opdrachtgever bij als onafhankelijk adviseur.
 • De opdrachtgever geeft ANV alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. ANV kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek nodig is.
 • Indien het voor een goede uitvoering de opdracht nodig is om 1 of meerdere adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
 • De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met ANV geen derden in wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht van ANV
 • Indien voor het werk van ANV termijnen zijn overeengekomen, garandeert ANV dat de werkzaamheden binnen die termijn worden uitgevoerd zulks met inachtneming van artikel 06.


02:       ADVIESKOSTEN

 • Partijen leggen in een overeenkomst vast hoe de advieskosten zijn geregeld.
 • ANV heeft recht op een aanvullende vergoeding indien:
 • wijzigingen optreden in wet- en regelgeving na het verstrekken van de opdracht.
 • op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen doorgevoerd moeten worden nadat het ontwerp een definitieve status heeft verkregen. ANV licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
 • De advieskosten zijn exclusief 6% onkosten waaronder kopieer- reis- en verblijfkosten.     De opdrachtgever vergoedt deze kosten tenzij partijen anders overeenkomen.


03:      BETALING

 • ANV declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van de werkzaamheden.
 • Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen 14 kalenderdagen na verzending van die declaratie.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. ANV mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, mag ANV de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat ANV de opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.
 • Indien ANV tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaald, mag de door ANV reeds aan hem verstrekte stukken niet gebruiken.


04:      GEBRUIK ONTWERP

 • De opdrachtgever verkrijgt het recht het ontwerp uit te voeren pas nadat alle betalingsverplichtingen conform de overeenkomst zijn voldaan.
 • De opdrachtgever mag niet afwijken van het ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet na goedkeuring ANV.
 • De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van ANV. ANV kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een redelijke vergoeding. ANV zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.


05:       VOORTIJDIGE BEËINDIGING

 • De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. ANV kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. 
 • De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
 • Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op moment van opzegging. De opdrachtgever vergoedt aan ANV de tot dan gemaakte kosten.
 • Bij opzegging mag de opdrachtgever het ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van ANV. ANV weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.


06:       VERTRAGING

 • Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die ANV niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de kosten, die daarvan het gevolg zijn, aan ANV te vergoeden. ANV beperkt deze kosten/schade zo veel mogelijk.
 • Duurt de in lid a) bedoelde vertraging of onderbreking langer dan 3 maanden, dan laat ANV, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. ANV houdt daarbij rekening met de gerechtvaardige belangen van de opdrachtgever.


07:       AANSPRAKELIJKHEID

 • ANV is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van ANV in de nakoming van zijn verplichtingen.
 • Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die ANV door goed en zorgvuldig handelen kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.
 • Indien de opdrachtgever vindt dat ANV is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) voor eigen kosten op te heffen.
 • ANV vergoedt per opdracht tot maximaal haar advieskosten.
 • De aansprakelijkheid van ANV vervalt 5 jaar na de datum van haar laatste declaratie.


08:       GESCHILLEN

 • Verschillen van mening tussen opdrachtgever en ANV worden zoveel mogelijk onderling opgelost. 
 • Geschillen die naar aanleiding van de opdracht tussen opdrachtgever en ANV blijven bestaan, kunnen alleen beslecht worden door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door 1 van de partijen als zodanig worden beschouwd.
 • Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.